Chế độ Top 1000 giúp bạn thực hành những từ phổ biến trong ngôn ngữ tiếng tiếng Anh. Mỗi cấp có 50 từ (riêng cấp độ "trùm" có 100 từ). Nếu bạn đạt được 40 WPM, cấp độ tiếp theo sẽ được mở khóa...

Chế độ dễ

Chế độ khó